↑ Return to Srovnání

Metody

CENATOX

viz Zdroje

  • Exaktní měření polutantů, jejich detailního velikostního a chemického složení v reálném čase.
  • Detailní fyzikálně-chemická a chemická charakterizace nanočástic.
  • Budou použity vzorkovací techniky umožňující odběr větších množství nanočástic potřebných pro toxikologické studie.

ZÚ Ostrava, VŠB – TU

viz Prezentace

  • Fingerprint – otisk prstu – v přeneseném významu se používá pro chrakteristické a jedinečné vlastnosti, tvary, charakteristiky „zdroje“ (pdf)
  • Vzorkování emisních zdrojů: Analyzováno bude 2300 provozoven obsahujících skupiny stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., 350 obcí nebo městských částí se zdroji pro individuální vytápění domácností a liniové zdroje (automobilová doprava) na všech komunikacích Moravskoslezského kraje.
  • Odběry vzorků ve volném ovzduší: Provádění frakčního vzorkování polétavého prachu s následnou chemickou analýzou jednotlivých frakcí včetně stanovení morfologie. Zajištění odběru vzorků imisí (PM10 a menších) na monitorovacích místech v rámci projektu „Informační systém průmyslového znečištění v MSK“.

ČHMÚ

viz Zdroje

  • Podíly jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší budou hodnoceny na základě podrobné laboratorní analýzy jemných prašných částic PM2.5, tj. podle obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), těkavých organických látek (VOC), organického a elementárního uhlíku (OC/EC) a dalších látek (např. fosforu, křemíku, vápníku) společně s morfologickou strukturou částic.
  • K přiřazení zdrojů nebo jejich skupin (tzv. source apportionment) budou využity matematické nástroje multikomponentní statistiky (PMF, Positive Matrix Factorization).