Pojmy

PM10
Particulate Matter < 10 µm; polétavý prach; tuhé částice rozptýlené v ovzduší, jejichž velikost je menší než 10 mikrometrů; tyto částice pronikají nosní dutinou dále do dýchací trubice (odtud také název thorakální frakce); váží na sebe další látky, jako například rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky, např. benzo[a]pyren
PM2.5
Prachové částice menší než 2,5 mikrometru. Pronikají dýchací trubicí až do plicních sklípků.
PM1
Prachové částice menší než 1 mikrometr. Pronikají skrz plíce do krevního řečiště a dále do dalších orgánů v těle.
TZL (TSP)
Tuhé znečišťující látky (Total suspended particles) dřívější označení pro to, co je dnes zhruba známo jako PM10
Aerosol
Souhrnný pojem pro kapalné a tuhé látky v ovzduší
Prašný aerosol
Tuhé látky v ovzduší (podmnožina aerosolu), alternativní označení pro TZL (a tedy pro PM10)
mlha
Vodní kapičky nebo krystalky rozptýlené v ovzduší
smog
tuhé částice rozptýlené v ovzduší (= prašný aerosol = TZL = PM10); z anglického „smoke“ (kouř) + „fog“ (mlha)
PAU / PAH / k-PAU
(karcinogenní-) Polyaromatické uhlovodíky (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons); stovky PAU, řada z nich rakovinotvorných; zástupcem například benzo[a]pyren
benzo[a]pyren
Prokázaný jed a karcinom (způsobuje rakovinu), hlavní a nejznámější představitel PAU
Imise, imisní situace
Množství (znečištění ovzduší) naměřené v nějaké cílové oblasti, např. ve městě, na vesnici, u cesty
Imisní limit
Doporučená hodnota, po jejímž překročení je například ohroženo zdraví obyvatel; z jejího nedodržení většinou neplynou žádné sankce, protože není znám zdroj znečištění
Emise
Množství znečištění unikající z nějakého konkrétního zdroje, např. z komína továrny, z výfuku auta, z komína kamen
Emisní limit
Stanoví, jaké množství znečištění za jaký čas může daný zdroj vypouštět do ovzduší; při jeho překročení lze danému zdroji udělovat sankce